Kehtib alates 01.01.2021

Õlide ja määrdeainete ostu-müügilepingu üldtingimused

1. ÜLDTINGIMUSTES KASUTATAVAD MÕISTED

1.1. Leping - Ostja ja Müüja vahel sõlmitav õlide ja määrdeainete ostu-müügileping, mille osadeks on Tellimus, käesolevad Üldtingimused koos kõigi sõlmitavate lisadega;

1.2. Müüja – OilTrade OÜ, registrikood 14629612;

1.3. Ostja - isik, kellega Müüja on sõlminud Lepingu;

1.4. Pool (Pooled) - Ostja ja Müüja eraldi või koos nimetatuna;

1.5. Kaup - Müüja poolt Ostjale müüdavad õlid, määrdeained;

1.6. Tellimus - Ostja ja Müüja vaheline kokkulepe, milles on fikseeritud Kauba hind, Kogus ja tarnetingimused. Tellimus võib olla elektrooniline või väljaspool elektroonilist teeninduskeskkonda esitatud suuline või kirjalik tellimus. Tellimus loetakse Lepingu lahutamatuks osaks;

1.7. Makse - ükskõik, milline Ostja poolt Müüjale või Faktoorile Lepingu täitmise raames makstav või maksmisele kuuluv rahaline summa;

1.8. Maksetähtaeg - Müüja esitatud arves fikseeritud makse laekumise ajaline lõpptähtaeg;

1.9. Saateleht -Saatedokument õlide ja määrdeainete seaduse mõttes, samuti Kauba üleandmise-vastuvõtmise akt;

1.10. Faktoor - Müüja lepingupartner, kellele Müüja võib faktooringu eesmärgil, eelnevalt Ostjaga kooskõlastamata, loovutada Lepingust tulenevad rahalised nõuded Ostja vastu;

1.11. Üldtingimused - käesolevad õli ja määrdeainete ostu-müügilepingu üldtingimused;

1.12. Ainsuses kasutatav mõiste tähendab ka mitmust ja vastupidi, kui Üldtingimuste kontekst seda eeldab. Kõik viited Lepingule tähistavad ühtlasi ka Lepingu lisasid, täiendusi ja muudatusi.

2. OSTJA KINNITUSED

2.1. Üldtingimustega nõustudes kinnitab Ostja, et on tutvunud Üldtingimustega.

2.2. Ostja esindaja kinnitab, et tema volitused on kehtivad, neid ei ole tagasi võetud ega tühistatud.

3. LEPINGU ESE

3.1. Lepingu esemeks on õlide ja määrdeainete müük.

3.2. Müüja kohustub müüma Kauba Ostjale Poolte poolt Üldtingimustes ning Tellimuses kokkulepitud tingimustel.

3.3. Ostja kohustub Kauba vastu võtma ning Kauba eest Müüjale tasuma Üldtingimustes ning Tellimuses kokkulepitud tingimustel.

4. KAUBA ÜLEANDMINE-VASTUVÕTMINE

4.1. Kauba tarnetingimused (tarneaeg ja -koht) ning Kauba spetsifikatsioon, hind ja maksetähtaeg lepitakse Poolte poolt kokku Tellimuse sõlmimisel.

4.2. Suuliselt sõlmitud Tellimuse korral võib Müüja nõuda Ostja poolt Tellimuse sõlmimise kinnitamist kirjalikult taasesitatavas vormis e-posti või Müüja elektroonilises teeninduskeskkonnas.

4.3. Esitatud tellimus on Ostjale siduv. Pooltel on õigus Tellimusest taganeda Poolte kokkuleppel.

4.4. Ostja volitatud esindajad on Kauba vastuvõtmisel kohustatud esitama Müüja esindajale isikut tõendava dokumendi, mille alusel tuvastatakse Kauba vastuvõtmiseks volituse olemasolu. Müüja võib kasutada ka muid Ostja esindaja volituste kontrollimise meetodeid.

4.5. Müüjal on õigus keelduda Kauba üleandmisest juhul kui Ostja esindaja ei täida Kauba vastuvõtmisel Üldtingimuste punktist 4.4. tulenevat kohustust ning Ostja esindaja volituse olemasolu jääb tuvastamata.

4.6. Ostja või tema volitatud esindaja annab loa Kauba peale- või mahalaadimise alustamiseks ning vastutab protsessi ohutuse eest.

4.7. Kauba üleandmise-vastuvõtmise kohta vormistab Müüja Saatelehe, mis allkirjastatakse Poolte poolt Kauba üleandmisel-vastuvõtmisel. Pooled võivad fikseerida Kauba üleandmist-vastuvõtmist kasutades selleks elektroonilisi vahendeid.

4.8. Ostja on kohustatud Kauba vastuvõtmisel kontrollima Kauba koguse õigsust.

4.9. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ja Kauba omandiõigus lähevad Müüjalt üle Ostjale Kauba üleandmisel. Kauba üleandmise momendiks loetakse hetke, kui Ostja esindaja on allkirjastanud Saatelehe.

4.10. Ostjale üleantav Kaup vastab Lepingu tingimustele, kui see vastab liigi ja koguse osas Tellimusele ning kvaliteedi osas vastab Eesti Vabariigi õigusaktides õlide ja määrdeainete esitatavatele või Tellimuses eraldi kokkulepitud kvaliteedinõuetele.

4.11. Kauba kogus peab vastama Saatelehel märgitud Kauba kogusele.

4.12. Kauba koguseline vastavus loetakse Ostja poolt kontrollituks ja aktsepteerituks Saatelehe allkirjastamisega.

4.13. Kauba koguseliste pretensioonide aluseks saab olla ainult erinevus Saatelehel märgitud Kauba kogusest. Põhjendatud pretensioonide korral koostakse Kauba puudujäägi akt, mis allkirjastatakse Poolte esindajate poolt.

4.14. Müüja kohustub lahendama Ostja pretensioonid 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates vastavasisulise pretensiooni esitamisest.

4.15. Müüja ei vastuta Kauba kvaliteedi muutuste eest, mis on tingitud Ostja mahuti seisundist või selles olevast kaubajäägi kvaliteedist vms asjaolust, mida Müüja ei suuda mõjutada.

5. KAUBA EEST TASUMISE KORD

5.1. Tellimuse alusel ja vastavalt reaalselt tarnitud Kauba kogustele esitab Müüja Ostjale arve Ostja poolt Müüjale teatatud posti- või e-posti aadressil.

5.2. Pooled lepivad maksetähtaja kokku Tellimuses. Ostja kohustub tasuma Kauba eest esitatud arve alusel, arvel märgitud maksetähtajaks ja arveldusarvele. Maksetähtaega arvestatakse alates arve kuupäevast.

5.3. Ostja poolt Müüja arve tasumisega viivitamise korral on Müüjal õigus nõuda viivitusintressi (viivist) 0,04 % (null koma null neli protsenti) päevas tasumata Kauba maksumusest.
Juhul, kui Ostja on viivitanud tasumisele kuuluva makse tasumisega üle 30 (kolmekümne) päeva, rakendub viivise määr 0,1% (null koma üks protsenti) päevas tasumata Kauba maksumusest alates võlgnevuse tekkimise päevast kuni selle tegeliku tasumise päevani. Viivist arvestatakse kuni võlgnevuse täieliku kustutamiseni. Müüja võib keelduda võlgnevuse korral Ostjale Kauba müümisest, kuni võlgnevuse täieliku tasumiseni.

5.4. Võlgnevuse tasumisel arvestatakse esimeses järjekorras Ostja poolt tasutuks viivised, leppetrahv ja muud võimalikud kõrvalkohustused ning seejärel põhivõlgnevus.

5.5. Krediiti müümisel kehtestatakse Müüja poolt Ostjale Kauba krediidilimiit. Müüjal on õigus ühepoolselt ja ette teatamata Ostja krediidilimiiti vähendada ning Kauba krediidimüüki peatada, kui Ostja rikub Lepingu tingimusi või Müüjale on teatavaks saanud asjaolud, mis seavad põhjendatult kahtluse alla Ostja võime Lepinguga võetud kohustusi täita.

6. MUUD TINGIMUSED

6.1. Juhul, kui Ostja ei ole 5 (viie) tööpäeva jooksul peale Tellimuses kokkulepitud kuupäeva Kaupa vastu võtnud ega esitanud pretensiooni Üldtingimuste punktis 4 sätestatud korras, loetakse, et Ostja on Tellimusest taganenud ning Müüjal on õigus nõuda Ostjalt leppetrahvi kuni 10% Tellimuses kokkulepitud Kauba maksumusest. Müüjal ei ole õigust nõuda leppetrahvi juhul, kui Ostja on Tellimusest taganenud järgides Üldtingimuste punkti 4.3.

6.2. Ostja tasub punktis 6.1. nimetatud leppetrahvi Müüja arve või kirjaliku nõude alusel.

6.3. Ostja on kohustatud viivitamatult kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama Müüjat Ostja juhatuse koosseisu muutusest, Ostja jagunemisest, ühinemisest või ettevõtte üleminekust ning samuti Ostja suhtes pankroti-, likvideerimis-, saneerimis- ning täitemenetluse alustamisest.

6.4. Müüja nõudmisel on Ostja kohustatud esitama Müüjale oma finantsaruanded (bilanss ja kasumiaruanne) Ostja krediidivõime hindamiseks.

6.5. Juhul, kui Ostja ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi nõuetekohaselt, on Müüjal õigus avaldada ja avalikustada Lepingu rikkumise asjaolusid ja Ostja puudutav info kolmandatele isikutele (sealhulgas AS-le Krediidiinfo). Ostja annab nõusoleku nimetatud andmete kolmandatele isikutele edastamiseks.

6.6. Pooltevahelised Lepinguga seotud õiguslikke tagajärgi omavad teated loetakse kättesaaduks, kui:

6.7.1. teade on üle antud allkirja vastu teisele Poolele;

6.7.2. teade on saadetud postiasutuse poolt tähitud kirjaga teise Poole postiaadressile ja postitamisest on möödunud 3 (kolm) tööpäeva;

6.7.3. teade on Poolele saadetud Poole e-posti aadressi kaudu ning saatmisest on möödunud üks (1) tööpäev.

6.7. Müüjal on õigus ühepoolselt loovutada Lepingust tulenev nõudeõigus Ostja vastu kolmandatele isikutele.

6.8. Kui mõni Üldtingimuste säte on kohaldamatu, muutub kohaldamatuks või osutub vastuolus olevaks kehtiva seadusandlusega, siis ei mõjuta see Üldtingimuste teiste sätete kehtivust.

6.9. Erimeelsused, mida Pooled ei suuda lahendada kokkuleppel, kuuluvad lahendamisele Harju Maakohtus.

6.10. Lepingust tuleneva kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Pool, kelle poolt Lepingu täitmine on takistatud vääramatu jõu tõttu peab sellest viivitamatult teatama teisele Poolele ning asuma viivitamatult kohustust täitma, kui vääramatuks jõuks olev asjaolu on lõppenud või ära langenud.

7. ÜLDTINGIMUSTE MUUTMINE

7.1. Müüjal on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta ilma vastavat muutmise lisa sõlmimata.

Müüja teatab Üldtingimuste muudatustest Ostjale Müüja kodulehel, e-posti teel või muul viisil vähemalt 14 (neliteist) päeva enne muudatuste jõustumist.